رضا پاکدامن

رضا پاکدامن ، از لیدران قدیمى مشکی پوشان