امید اعتمادى

امید اعتمادى ، لیدر متعصب مشكى پوشان

اهم رویدادهای وبگاه رسمی هواداران ابومسلم خراسان