رضا جنگ ازما

 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

 

رضا جنگ ازما ، لیدر مشکی پوشان

اهم رویدادهای وبگاه رسمی هواداران ابومسلم خراسان