حسین محمودى

حسین محمودی ، از لیدران قدیمى ابومسلم